Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161917
ID oznámenia: 
15572
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JÁN KECSKÉS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 100 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÉ KRŠKANY; číslo LV: 2316; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÉ KRŠKANY; číslo LV: 2316; podiel: 100%
DOM; kat. územie DOLNÉ KRŠKANY; číslo LV: 2316; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÉ KRŠKANY; číslo LV: 973; podiel: 17%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÉ KRŠKANY; číslo LV: 4; podiel: 33%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 87; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 87; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 87; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 87; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 87; podiel: 100%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 84; podiel: 100%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 84; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 100%, dátum vzniku: 13. 12. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->