Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203044
ID oznámenia: 
16920
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVETA RUŠINOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
34962 € (z výkonu verejnej funkcie), 96 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZNALEC
(ZNALEC V ODBORE OCEŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KROMPACHY; číslo LV: 1648; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie KROMPACHY; číslo LV: 594; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie KROMPACHY; číslo LV: 593; podiel: 3/6
POZEMOK; kat. územie KROMPACHY; číslo LV: 605; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie KROMPACHY; číslo LV: 1294; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie KROMPACHY; číslo LV: 1294; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2015, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->