Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203805
ID oznámenia: 
16135
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVETA GRIAČOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 3223; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 3884; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 4791; podiel: 200/372400
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 9014; podiel: SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 4952; podiel: 1/6
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 5035; podiel: 1/12
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1226; podiel: 11/5184
ZÁHRADA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 778; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 926; podiel: 1/180
ZÁHRADA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 955; podiel: 1/180
ZÁHRADA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 933; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1018; podiel: 108/5184
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1020; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1054; podiel: 18/2592
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1115; podiel: 1/180
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4247; podiel: BSM
DOM; kat. územie BRATISLAVA IV; číslo LV: 5447; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 5237; podiel: 5/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 5265; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 8620; podiel: 174/9865
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 8621; podiel: 174/9865
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 10366; podiel: 174/9866
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1117; podiel: 4536/653184
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁZRIVÁ; číslo LV: 9014; podiel: SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1132; podiel: 4536/653184
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1152; podiel: 1/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1231; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1253; podiel: 1/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1299; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1302; podiel: 9/1650
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1302; podiel: 9/1650
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1341; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1580; podiel: 1/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1892; podiel: 1/180
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1945; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1983; podiel: 4536/653184
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2044; podiel: 4536/653184
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2311; podiel: 4536/653184
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1816; podiel: 4536/653184
TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1538; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2146; podiel: 11/5184
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2147; podiel: 11/5184
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2396; podiel: 1/180
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1311; podiel: 1/1530
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->