Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203487
ID oznámenia: 
16922
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN ŠUBRT
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
WILLING BOHEMIA S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
QUADRILL A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
WILLING A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ALFA GROUP SR, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 298; podiel: 1/2 + 1/2 BSM
HOSPODÁRSKA BUDOVA + POZEMOK; kat. územie MARTIN - PRIEKOPA; číslo LV: 2874; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie MARTIN - PRIEKOPA; číslo LV: 2472; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK + BUDOVA PRE ŠPORT; kat. územie NÁMESTOVO - SLANICA; číslo LV: 1612; podiel: 1/7 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2011, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1 BSM
VKLADY, TERMÍNOVANÉ ÚČTY A HOTOVOSŤ, podiel: 1/1 BSM
AKCIE SPOLOČNOSTI, podiel: 25%
PODIELY NA SPOLOČNOSTI, podiel: 49%
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1 BSM
UMELECKÉ DIELA (SOCHY A OBRAZY), podiel: 1/1 BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie MARTIN-PRIEKOPA, rok zač. užívania: 2000, spôsob užívania: TRVALÉ BYDLISKO
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->