Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
E192279
ID oznámenia: 
16505
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. IVAN FIAČAN, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38838 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 1, PRÍZEMIE; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5963; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 2, 1.POSCHODIE; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5963; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 4, 3.POSCHODIE; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5963; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 6421; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 6421; podiel: 1/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SEAT, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 1/1, dátum vzniku: 08. 10. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->