Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202530
ID oznámenia: 
16651
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. IVÁN FENES, LL.M, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
42344 € (z výkonu verejnej funkcie), 9104 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO GABČÍKOVO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSTNÍK
(IVÁN FENES)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PLAT POSLANCA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 3293; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - VEDĽAJŠIA STAVBA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 1753; podiel: 100 %
VODNÉ PLOCHY; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 2921; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - RODINNÝ DOM; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 1989; podiel: 50%
BYT ; kat. územie GYŐR - MAĎARSKÁ REPUBLIKA; číslo LV: PARC. Č. 4438/A/21; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 2661; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 2371; podiel: 2,5%(1/20)
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 4513, 4514; podiel: 12,5%(1/4)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2010, podiel: 50%
ZLATNÍCKE VYROBKY, podiel: 50%
UMELECKÉ DIELA, podiel: 50%
STROJE, PRÍSTROJE, podiel: 50%
ZARIADENIE VINÁRNE CSILIZ BOROZÓ, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 50%
ZBRANE, STRELIVO, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->