Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203032
ID oznámenia: 
16809
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. IRENA MILECOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
29813 € (z výkonu verejnej funkcie), 2260 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDNÍČKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON)
požitky: FUNKČNÁ ODMENA
RIADITEĽKA ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE OBCÍ MIKROREGIÓNU MURÁNSKA PLANINA)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1315; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1315; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1315; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 2841; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1315; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1315; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1315; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 1091; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->