Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203653
ID oznámenia: 
16904
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. INGRID KOLAŘÍKOVÁ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
WESPA, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MUDR. ONDREJ VEIS, ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MEDING, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR NP23, PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4374; podiel: 250/19746
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, PARKOVISKO; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4520; podiel: 1/1 V 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, PARKOVISKO; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4520; podiel: 1/1 V 1/2
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4405; podiel: 1/1 V 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR, GARÁŽOVÉ STÁTIE, A-D1; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4405; podiel: 1/1 V 1/150
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAMENICA NAD HRONOM; číslo LV: 2931; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie KAMENICA NAD HRONOM; číslo LV: 2931; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAMENICA NAD HRONOM; číslo LV: 1069; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÉ PRÁVO V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 20%
ŽIVOTNÉ SPORENIE PRI POISTENÍ, podiel: 1/1
ŽIVOTNÉ SPORENIE PRI POISTENÍ, podiel: 1/1 BSM
DÔCHODCOVSKÝ PILIER, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 31. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->