Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZE202877
ID oznámenia: 
16543
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. IGOR CHOVAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR. IGOR CHOVAN, ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie STANKOVANY; číslo LV: 245; podiel: 1/1, BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie STANKOVANY; číslo LV: 1785; podiel: 1/5, BSM, POD.SPOL.
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE, ROBOTNÍCKA UBYTOVŇA; kat. územie ĽUBOCHŇA; číslo LV: 1364; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, SENNÍK; kat. územie ĽUBOCHŇA; číslo LV: 1351; podiel: 1/1
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI, PODIEL V URBÁRE; kat. územie ĽUBOCHŇA; číslo LV: 1119,1146,1219; podiel: 5/1296, 5/2592, 35/9
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI, PODIEL V URBÁRE; kat. územie HUBOVÁ; číslo LV: 3402,3620; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUBOVÁ; číslo LV: 4166; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MARTINČEK; číslo LV: 703; podiel: 1/1, BSM
ZÁHRADA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 7728; podiel: 1/1, BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, BYT; kat. územie VINIČNÉ; číslo LV: 2522, 2573; podiel: 1/1, BSM, 7078/190
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1, BSM
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/1, BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->