Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X162017
ID oznámenia: 
18178
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN HORVÁTH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
67877 € (z výkonu verejnej funkcie), 61961 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ SEKCIE NÁKUPU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA. A.S.)
požitky: MESAČNÁ ODMENA, SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
INÉ POZEMKY; kat. územie 846813 PLAVECKÝ ŠTVRTOK; číslo LV: 1230 ; podiel: 50%
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie PLAVECKÝ ŠTVRTOK I.; číslo LV: 1230 ; podiel: 50%
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie 846813 PLAVECKÝ ŠTVRTOK; číslo LV: 1284 ; podiel: 100%
BYT; kat. územie 804274 NIVY; číslo LV: 2286 ; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL , rok výroby: 2019, podiel: 50%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL , rok výroby: 2007, podiel: 50%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2019, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V BANKE - BEŽNÝ ÚČET, PODIELOVÉ LISTY BANKY, podiel: 50%
ŽIVOTNÉ POISTENIE, ŽIVOTNÉ POISTENIE MANŽELKY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
POZEMOK, kat. územie PLAVECKÝ ŠTVRTOK, rok zač. užívania: 2000, spôsob užívania: PRENÁJOM POZEMKOV -CHATA/ NÁJOMNÁ ZMLUVA S MESTOM MALACKY
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->