Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203881
ID oznámenia: 
16512
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT HOK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK ŠTÁTNY PODNIK
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
REKREAČNY DOMČEK; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
DREVENÝ PRÍSTREŠOK; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
DREVENÝ PRÍSTREŠOK; kat. územie VLAŠKY; číslo LV: 728; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->