Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203445
ID oznámenia: 
15957
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. HENRICH KREJČÍ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SPP)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVAVES; číslo LV: 4092; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,83%
BYTOVÝ DOM; kat. územie KARLOVAVES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KARLOVAVES; číslo LV: 4092; podiel: 0,94%
ZÁHRADA; kat. územie SUCHÁ NAD PARNOU; číslo LV: 2734; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie SUCHÁ NAD PARNOU; číslo LV: 2734; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY A SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 04. 2010
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 12. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->