Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162080
ID oznámenia: 
16491
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ZOLTÁN GYURÁSZ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
39234 € (z výkonu verejnej funkcie), 65565 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁMESTNÍK GENERÁLNEHO RIADITEĽA
(SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT S POZEMKOM; kat. územie PULA; číslo LV: 1446/273; podiel: 1/2
BYT S POZEMKOM; kat. územie STARÉ MESTO , BRATISLAVA 1; číslo LV: 7855/2; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA S POZEMKOM; kat. územie PATINCE; číslo LV: 4245/104 A 270; podiel: BSM
ROZOSTAVANÁ STAVBA S POZEMKOM; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 29/10; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2012, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2011, podiel: BSM
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V SPOLOČNOSTIACH, podiel: BSM
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V BANKÁCH, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->