Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
V203614
ID oznámenia: 
16669
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ĽUBOMÍR GUMAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady RTVS
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝTVARNÝ UMELEC
(ĽUBOMÍR GUMAN)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 2444; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 2444; podiel: 50%
REKREAČNÁ CHATA A POZEMOK; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 2803; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREŽANY- PARCELA 398; číslo LV: 320; podiel: 75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREŽANY - PARCELA 730; číslo LV: 320; podiel: 75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREŽANY - PARCELA 800; číslo LV: 320; podiel: 75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREŽANY - PARCELA 397; číslo LV: 320; podiel: 75%
LESNÉ POZEMKY - URBÁR; kat. územie BREŽANY; číslo LV: 320; podiel: 75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREŽANY; číslo LV: 325; podiel: 20%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 2290; podiel: 12%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 2288; podiel: 5%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 2542; podiel: 5%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2004, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, DLHOPISY, podiel: 100%
PEŇAŽNÝ VKLAD, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 11. 2019
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 06. 03. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->