Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182231
ID oznámenia: 
16392
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MAREK GOCNÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DEBITUM A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN A.S.)
člen Rady Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
50336 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ŠKOLY
(ZŠ S MŠ O. CABANA KOMJATICE)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA ZRPŠ
(ZŠ S MŠ O. CABANA KOMJATICE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 4671; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 1598; podiel: BSM
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 1598; podiel: BSM
RODINNÝ DOM, ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 308; podiel: 1/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, HOTOVOSŤ, podiel: BSM
PODIELOVÉ LISTY A AKCIE, INVESTIČNÉ PRODUKTY POISŤOVNÍ A BÁNK, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 25. 11. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->