Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC091128
ID oznámenia: 
16527
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. IVO GAŠPAROVIČ, PhD, MPH.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÚSCH, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
43059 € (z výkonu verejnej funkcie), 51505 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÚSCH, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1167; podiel: 100%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1167; podiel: BSM
NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1167; podiel: BSM
NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1167; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7979; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 4785; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE DOMÁCNOSTÍ, podiel: BSM
OSOBNÉ CENNOSTI, podiel: BSM
UMELECKÉ DIELA, podiel: BSM
LOVECKÉ ZBRANE, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 02. 05. 2005
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
MOTOCYKEL HARLEY DAVIDSON

Deň v parlamente

<- ->