Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C182223
ID oznámenia: 
15170
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. GÁBOR GÁL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
54702 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
OSATATNÁ PLOCHA; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
GARÁŽ; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
ALTÁNOK; kat. územie GALANTA ; číslo LV: 5401; podiel: 50%
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie GALANTA; číslo LV: 5401; podiel: 50%
APARTMÁN; kat. územie SUKOŠAN-CHORVÁTSKA REPUBLIKA; číslo LV: 2838; podiel: 100%
SPOLOČNÉ ZARIADENIE; kat. územie SUKOŠAN-CHORVÁTSKA REPUBLIKA; číslo LV: 2838; podiel: 16,6%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2010, podiel: 100%
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2010, podiel: 100%
ZARIADENIE KANCELÁRIE, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
POĽOVNÍCKA VÝSTROJ, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 50%
POHĽADÁVKY VOČI TRETÍM OSOBÁM, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI , podiel: 100%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: 50%
RUČENIE ZA OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ, podiel: 100%
ZÁVÄZKY VOČI TRETÍM OSOBÁM, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->