Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162027
ID oznámenia: 
15616
titul, meno, priezvisko: 
Ing. GABRIEL SZEKERES
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
37614 € (z výkonu verejnej funkcie), 82476 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VEREJNÉ PRÍSTAVY, A.S. BRATISLAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie DVORY NAD ŽITAVOU; číslo LV: 1662; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie DVORY NAD ŽITAVOU; číslo LV: 1662; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie DVORY NAD ŽITAVOU; číslo LV: 2144; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DVORY NAD ŽITAVOU; číslo LV: 2144; podiel: 1/4
VINICA; kat. územie DVORY NAD ŽITAVOU; číslo LV: 2144; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie DVORY NAD ŽITAVOU; číslo LV: 2144; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA MINCÍ, OBRAZY, ŠPERKY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BANKOVÉ ÚLOŽKY, podiel: 1/1
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
ÚVER NA BYVANIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 07. 1999
ÚVER NA BYVANIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 12. 08. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->