Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202514
ID oznámenia: 
16580
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. FRANTIŠEK TÁM, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
34340 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO BOJNICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ÁNO
ČLEN PREDSTAVENSTVA Z TITULU FUNKCIE PRIMÁTORA
(ČAJKA BOJNICE, A.S.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 2688; podiel: 100% (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 2704; podiel: 100% (BSM)
BYT; kat. územie BOJNICE; číslo LV: 2963; podiel: 100% (BSM)
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BOJNICE; číslo LV: 2963; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie BOJNICE; číslo LV: 2955; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: OCTAVIA, rok výroby: 2011, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->