Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203221
ID oznámenia: 
16631
titul, meno, priezvisko: 
Ing. FRANTIŠEK PECHO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (OKTE,A.S. ORGANIZÁTOR KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTRINOU, A. S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ, NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 3575; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4611; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4528; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 2976; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZLATÉ MORAVCE; číslo LV: 1810; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZLATÉ MORAVCE; číslo LV: 4243; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZLATÉ MORAVCE; číslo LV: 1810; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZLATÉ MORAVCE; číslo LV: 7576; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOBRÁ VODA; číslo LV: 348; podiel: BSM
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOBRÁ VODA; číslo LV: 842; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie BODÍKY; číslo LV: 727; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOVCE; číslo LV: 830; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOVCE; číslo LV: 649; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÝ BAR; číslo LV: 791; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2012, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY, podiel: BSM
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->