Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202613
ID oznámenia: 
15308
titul, meno, priezvisko: 
Ing. FRANTIŠEK BABUŠKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA BRATISLAVA )
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK A RODINNÝ DOM; kat. územie ISTEBNÍK; číslo LV: 1019; podiel: 1/2
POZEMOK A RODINNÝ DOM S GARÁŽOU; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 1343; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN , rok výroby: 2018, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 15. 07. 2003
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 10. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->