Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06667
ID oznámenia: 
15574
titul, meno, priezvisko: 
VLADIMÍR FAIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 5760 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚV SR DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie PRAŠICE; číslo LV: 111; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie PRAŠICE; číslo LV: 111; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie PRAŠICE; číslo LV: 111; podiel: 1/1 BSM
BYT; kat. územie RUŽINOV ; číslo LV: 7088; podiel: 1/1 BSM
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7088; podiel: 8801/143537 BSM
PODIEL NA POZEMKU; kat. územie RUŽINOV ; číslo LV: 7088; podiel: 8801/143537 BSM
PODIEL NA POZEMKU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7090; podiel: 7543/293693 BSM
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7192; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie KRUŠOVCE; číslo LV: 1371; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KRUŠOVCE; číslo LV: 2476; podiel: 1/1
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie KRUŠOVCE; číslo LV: 2476; podiel: 1/1
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KRUŠOVCE; číslo LV: 2476; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->