Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203244
ID oznámenia: 
16222
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EVA JEDLOVSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
INPREXREAL, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(INPREXREAL, S.R.O.)
KONATEĽ
(IMMO XPERT, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7814; podiel: 1/1
2 x ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7814; podiel: 1/1
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4133; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ MAJETOK, podiel: 100%
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
ŠPERKY, podiel: 100%
UMELECKÉ DIELA A OBRAZY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 90,40%
existencia záväzku: 
RUČENIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 12. 2017
RUČENIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 18. 04. 2018
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 06. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->