Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203053
ID oznámenia: 
16698
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EUGEN SZABÓ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
41089 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(ISTER - GRANUM EURÓPSKE ZDRUŽENIE ÚS)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE OBCÍ JUŽNÝ REGIÓN)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA A STAVBA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 5245; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY A STAVBY; kat. územie OBID; číslo LV: 12; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie OBID; číslo LV: 156; podiel: 25%
POZEMOK; kat. územie OBID; číslo LV: 649; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OBID; číslo LV: 1347; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OBID; číslo LV: 1348; podiel: 9%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OBID; číslo LV: 1349; podiel: 9%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OBID; číslo LV: 1395; podiel: 7%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OBID; číslo LV: 1396; podiel: 50%
ORNA PÔDA A TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OBID; číslo LV: 1763; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OBID; číslo LV: 1765; podiel: 12,5%
ORNÁ PÔDA A VINICE; kat. územie OBID; číslo LV: 1I767; podiel: 25%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OBID; číslo LV: 2774; podiel: 0,2%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY A ORNÁ PÔDA; kat. územie OBID; číslo LV: 2085; podiel: 25%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OBID; číslo LV: 2146; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KAMENNÝ MOST; číslo LV: 1355; podiel: 10,5%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2009, podiel: 50%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2010, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->