Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203028
ID oznámenia: 
15918
titul, meno, priezvisko: 
Dott. Mgr. EMA MAGGIOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
39633 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE ZÁHRADA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2812; podiel: 1/1
ORNÁ PÓDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2812; podiel: 1/1
ORNÁ PÓDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 3806; podiel: 1/6
ORNÁ PÓDA A ZÁHRADA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 1398; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 3806; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2064; podiel: 6/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 3761; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MYJAVA; číslo LV: 2277; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MITSHUBISHI, rok výroby: 2002, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->