Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC101167
ID oznámenia: 
16524
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. NATAŠA DŽUNKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
76287 € (z výkonu verejnej funkcie), 48159 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNA RIADITEĽKA
(VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie FURČA; číslo LV: 13292; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STREDNÉ MESTO; číslo LV: 10953; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STREDNÉ MESTO; číslo LV: 10953; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČET V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->