Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214145
ID oznámenia: 
16127
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN KEKETI
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO SLIAČ A.S.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
MANAGER
(DK FIN S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM; číslo LV: 1262; podiel: BSM
POZEMKY; kat. územie KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM; číslo LV: 283; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 100%
POŽIČKY TRETÍM OSOBÁM, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
REKREAČNÝ DOM, kat. územie BYSTRÁ, rok zač. užívania: 2018, spôsob užívania: PRÍLEŽITOSTNE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2012
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->