Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203142
ID oznámenia: 
16947
titul, meno, priezvisko: 
prof. MUDr. DUŠAN DOBROTA, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK MARTIN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MEDILAND LC S.R.O.)
KONATEĽ
(DMD TRADE S.R.O.)
KONATEĽ
(DIANA, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 736; podiel: 1/136
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1328; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1577; podiel: 1/1
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 978; podiel: 1/136
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 734; podiel: 1/136
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 735; podiel: 1/136
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1479; podiel: 2872800/2183328000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1480; podiel: 2872800/2183328000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1481; podiel: 2872800/2183328000
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1220; podiel: 1/2
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1450; podiel: 1/760
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1478; podiel: 2872800/2183328000
POZEMOK - OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie MARTIN; číslo LV: 6163; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie ZÁTURČIE; číslo LV: 2474; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie ZÁTURČIE; číslo LV: 1747; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie ZÁTURČIE; číslo LV: 1050; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie ZÁTURČIE; číslo LV: 825; podiel: BSM
DVOJIZBOVÝ BYT; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1451; podiel: BSM
DVOIZBOVÝ BYT; kat. územie MARTIN; číslo LV: 2446; podiel: BSM
TROJIZBOVÝ BYT; kat. územie MARTIN; číslo LV: 4780; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 589; podiel: BSM
POZEMOK- ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 983; podiel: 1/760
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 984; podiel: 1/760
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1059; podiel: 1/2
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 937; podiel: 1/2
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 981; podiel: 1/760
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 982; podiel: 1/760
GARÁŽ; kat. územie ZÁTURČIE; číslo LV: 2487; podiel: 100%
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 565; podiel: 8/20
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 768; podiel: 1/760
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 1998, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: BSM
AKCIE, podiel: 100%
SPORIACE ÚČTY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->