Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203840
ID oznámenia: 
15815
titul, meno, priezvisko: 
ŠTEFAN DOBÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FOUNDATION S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
GESAMTKUNSTWERK S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(SEWA, A.S.)
požitky: ŽIADNÉ SEWA NIE JE ZRIADENÁ NA PODNIKANIE JE OZV PODĽA 79/2015 ZZ §28 ODS.1,ÚČEL NIE JE ZISK
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM A ZÁHRADOU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 487; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM S POZEMKOM, GARÁŽOU, ZÁHRADOU A PÔDOU; kat. územie TOMÁŠOV; číslo LV: 315; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM S HOSPODÁRSKOU BUDOVOU, GARÁŽOU A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SLATINSKÉ LAZY; číslo LV: 564; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
LIETADLO, továrenská značka: MORAVA L-200, rok výroby: 1984, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 51%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 10. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->