Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203791
ID oznámenia: 
15915
titul, meno, priezvisko: 
doc.MUDr. BRANISLAV DELEJ, PhD., MPH.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(SPORTMED S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 822; podiel: 1/1
GARÁŽ S POZEMKOM; kat. územie KARLOVAVES; číslo LV: 2975; podiel: 11/5085
BYT; kat. územie KARLOVÁ VES; číslo LV: 3209; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6946; podiel: 6655/3522584
BYT, GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6946; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 252, 517,153; podiel: 90/720
POZEMOK; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 14302/66; podiel: 72/2993
BYT; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 11457; podiel: 1/1
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie KARLOVÁ VES; číslo LV: 4167; podiel: 8462/533696
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
OSOBNÝ ÚČET, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->