Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
V203611
ID oznámenia: 
16826
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. DAVID SOUKENÍK, LLM.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady RTVS
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ (ADVOKÁTSKEJ S.R.O.)
(SOUKENÍK - ŠTRPKA, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 819; podiel: 1/1
POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6102; podiel: 39/10000
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6101; podiel: 1/2
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HOLČÍKOVCE; číslo LV: 713; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
OBRAZY, podiel: 1/1
HODINKY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÉ PODIELY V SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
DLHOPISY, podiel: 1/1
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/1
PÔŽIČKY (POHĽADÁVKY) FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM, podiel: 1/1
INVESTIČNÉ FONDY - VKLAD, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 01. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->