Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202642
ID oznámenia: 
15689
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANTON DANKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
58482 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ.A.S.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(LETISKO POPRAD - TATRY, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie POPRAD - VEĽKÁ; číslo LV: 3564; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie POPRAD - VEĽKÁ; číslo LV: 3564; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie POPRAD - VEĽKÁ; číslo LV: 3564; podiel: 367/10000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie POPRAD-VEĽKÁ; číslo LV: 3891; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie POPRAD - VEĽKÁ; číslo LV: 3891; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie POPRAD - VEĽKÁ; číslo LV: 3891; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BABKOV, OKRES ŽILINA; číslo LV: 855; podiel: 24/20880
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PODHORIE, OKRES ŽILINA; číslo LV: 388; podiel: 1600/417594
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PODHORIE, OKRES ŽILINA; číslo LV: 383; podiel: 24/20880
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V SPOLOČNOSTI , podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 12. 05. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->