Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202751
ID oznámenia: 
17037
titul, meno, priezvisko: 
doc. RNDr. DANA ŠUBOVÁ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ )
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 157; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 157; podiel: 1/1
VODNÁ PLOCHA; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 341; podiel: 1/160
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 347; podiel: 17/53248
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 347; podiel: 361/479232
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 500; podiel: 123960/124091520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 502; podiel: 589/590912
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 547; podiel: 123960/124091520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVÁ LEHOTA; číslo LV: 548; podiel: 3539/37440000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 685; podiel: 589/590912
VODNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 686; podiel: 589/590912
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 703; podiel: 123960/124091520
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 704; podiel: 7/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 705; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 876; podiel: 589/590912
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 877; podiel: 589/590912
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVA LEHOTA; číslo LV: 878; podiel: 589/5909T2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVÁ LEHOTA; číslo LV: 899; podiel: 1/160
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVÁ LEHOTA; číslo LV: 978; podiel: 1/160
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OSOBNNÝ ÚČET V BANKE, podiel: 1/2
SPORENIE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->