Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K162075
ID oznámenia: 
16786
titul, meno, priezvisko: 
MVDr. GABRIEL CSICSAI, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
39052 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NOVOSTAVBA+TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KYNCELOVE KRAČANY; číslo LV: 814,898; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA, LESNÉ POZEMKY, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie GABČIKOVO; číslo LV: 4379,5096; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 3670,3671; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUČIAROVE KRAČANY; číslo LV: 513,564,565,566,803; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLUČIAROVE KRAČANY; číslo LV: 675,613,676,714,677; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLUČIAROVE KRAČANY; číslo LV: 558,526,527,542; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRALOVIČOVE KRAČANY; číslo LV: 511,544,649; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VELKA LUČ; číslo LV: 537,538,539; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie JASTRABIE KRAČANY; číslo LV: 511,651; podiel: 100%
ORNA PÔDA; kat. územie ETREHO KRAČANY; číslo LV: 718; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie NEKYJE NA OSTROVE; číslo LV: 1133,1493; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 100%
POĽOVNÍCKA VÝSTROJ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->