Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202980
ID oznámenia: 
16787
titul, meno, priezvisko: 
doc. PaedDr. JOZEF BOŽIK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
60673 € (z výkonu verejnej funkcie), 8592 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIALNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC A PODPREDSEDA TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PAUŠÁLNE NÁHRADY
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(VYDAVATEĽSTVO TEMPO, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA O.Z.
(SPOLU SME SLOVENSKO, O.Z.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA O.Z.
(SPOLOČNOSŤ M.R. ŠTEFÁNIKA)
požitky: NEMÁM
ČLEN VÝBORU
(MATICA SLOVENSKÁ)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA O.Z.
(PRVÝ ČESKOSLOVENSKÝ SPOLOK ZOTB)
požitky: NEMÁM
ČLEN VÝBORU
(VÝBOR PRE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI PRI ÚPSVAR PARTIZÁNSKE)
požitky: NEMÁM
ČLEN RADY ŠKOLY
(RADA ŠKOLY GYMNÁZIUM PARTIZÁNSKE)
požitky: NEMÁM
ČLEN RADY ŠKOLY
(RADA ŠKOLY STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA JÁNA ANTONÍNA BAŤU PARTIZÁNSKE)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA P.Č. 2880, 2881/2; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 52; podiel: BSM
RODINNÝ DOM P.Č. 2880; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 52; podiel: BSM
GARÁŽ P.Č. 2881/2; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 52; podiel: BSM
ZÁHRADA P.Č. 2881Z1; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 52; podiel: BSM
ZÁHRADA P.Č. 1704; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 579; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE P.Č. 1705; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 579; podiel: BSM
RODINNÝ DOM P.Č. 1705; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 579; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE P.Č. 2075; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 2927; podiel: 1/1
GARÁŽ SÚPISNÉ ČÍSLO 343; kat. územie PARTIZÁNSKE; číslo LV: 2927; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: BSM
TERMÍNOVANY ÚČET, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 11. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->