Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202908
ID oznámenia: 
16603
titul, meno, priezvisko: 
Ing. AUREL DIBÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 3710; podiel: BSM
POZEMOK K BYTU; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4492; podiel: BSM 1122/100000
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 851; podiel: 33,33%
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7327; podiel: 50%
GARÁŽ S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7328; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie SAP; číslo LV: 343; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie HORNÁ TIŽINA; číslo LV: 512; podiel: 1/1
POZEMOK K REKREAČNEJ CHATE; kat. územie HORNÁ TIŽINA; číslo LV: 133; podiel: 374/384
POZEMOK; kat. územie HORNÁ TIŽINA; číslo LV: 1353; podiel: BSM 552/2304
REKREAČNÁ CHATA S POZEMKOM; kat. územie HORNÁ TIŽINA; číslo LV: 65; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: CHEVROLET, rok výroby: 2011, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 06. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->