Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202529
ID oznámenia: 
16650
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ATTILA AGÓCS, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
49546 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PLAT A PAUŠÁLNE CESTOVNÉ NÁHRADY
PREDSEDA
(KLASTER POHRANIČNÝCH HRADOV)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDA
(EZÚS NOVOHRAD-NÓGRAD)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDA
(POLITICKÁ STRANA MOST - HÍD)
požitky: NEMÁM
ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOHÁRY)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODNÁ ZEM)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ NOVOHRADU)
požitky: NEMÁM
ČLEN RADY
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA
(ZPO GEOPARK NOVOHRAD - NÓGRÁD)
požitky: NEMÁM
VALNÉ ZHROMAŽDENIE - AKO PRIMÁTOR MESTA FIĽAKOVO
(FILBYT S.R.O.)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA, ZÁHRADA; kat. územie FIĽAKOVO; číslo LV: 1322; podiel: 1/1 BSM
RADOVÁ GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie FIĽAKOVO; číslo LV: 1322; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY A PODIELOVÉ FONDY V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->