Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182267
ID oznámenia: 
15454
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANDREJ MIKUŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
32696 € (z výkonu verejnej funkcie), 133906 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
GRATEX INTERNATIONAL,A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV, N.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SLATINA NAD BEBRAVOU; číslo LV: 624; podiel: 1/3
ZÁHRADA; kat. územie SLATINA NAD BEBRAVOU; číslo LV: 624; podiel: 1/3
5 X ORNÁ PÓDA; kat. územie SLATINA NAD BEBRAVOU; číslo LV: 624; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SLATINA NAD BEBRAVOU; číslo LV: 624; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SLATINA NAD BEBRAVOU; číslo LV: 624; podiel: 1/3
RODINNÝ DOM; kat. územie SLATINA NAD BEBRAVOU; číslo LV: 624; podiel: 1/3
2X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČAKANY; číslo LV: 557; podiel: 1/1
5X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČAKANY; číslo LV: 557; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKANY; číslo LV: 557; podiel: 1/1
2X RODINNÝ DOM; kat. územie ČAKANY; číslo LV: 557; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie ČAKANY; číslo LV: 557; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMU, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 08. 2014
SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER VO FORME FINANČNÉHO LEASINGU, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
FINANČNÝ LEASING, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->