Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202683
ID oznámenia: 
15711
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ANDREJ HUTTA, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREZÍDIA
(ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(EDU O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČASTKOVCE; číslo LV: 706; podiel: 1/2
BUDOVA PRE ŠKOLSTVO, NA VZDELÁVANIE A VÝSKUM; kat. územie ČASTKOVCE; číslo LV: 706; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA HODINIEK, podiel: 100%
ZBIERKA UMENIA, podiel: 100%
ZBIERKA STAROŽITNOSTÍ, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
4X PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie PETRŽALKA, rok zač. užívania: 2020, spôsob užívania: NÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->