Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203292
ID oznámenia: 
17005
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ANDREA VITKÓOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(LBC - ACCOUNTING S.R.O.)
KONATEĽ
(LAW & BUSINESS CONSULTING S.R.O.)
PODNIKATEĽ MAJITEĽ
(JUDR. ANDREA VITKÓOVÁ MINI CUKRÁREŇ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(MESTO ŠTÚROVO)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 2982; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 6366; podiel: 3/8
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 5466; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1568; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1567; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 03. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->