Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Z203173
ID oznámenia: 
18790
titul, meno, priezvisko: 
Bc. ANDREA COCHEROVÁ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre vysielanie a retransmisiu
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽKA
(EXACTLY S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NADÁCIA PONTIS
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 328; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 1327; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 255; podiel: BSM
POZEMOK A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 5234,373,10331,10827; podiel: BSM
POZEMOK A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 10828, 11814, 10811; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 3186; podiel: BSM
BYT A PODIEL NA OSTATNEJ PLOCHE; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 3355; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie STUDIENKA; číslo LV: 475; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUDIENKA; číslo LV: 3511; podiel: BSM 6/8
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie STUDIENKA; číslo LV: 3518; podiel: BSM 163/256
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie STUDIENKA; číslo LV: 3510; podiel: BSM 361/768
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: BSM 100%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: BSM 33%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 26. 09. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->