Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
J203968
ID oznámenia: 
16395
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PhDr. ĽUBOMÍR ANDRASSY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVCA
(NADÁCIA BRATISLAVA)
požitky: NEMÁM K DÁTUMU 8.7.2015 SOM POŽIADAL O VÝMAZ ZO ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU NADÁCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 5003; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6152; podiel: 1/3
POZEMOK; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6467; podiel: 1/3
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6151; podiel: 1/273
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6192; podiel: 1/273
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6193; podiel: 1/273
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OSOBNÉ ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 05. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->