Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203377
ID oznámenia: 
15528
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ALEXANDRA VELICKÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2540; podiel: 100%
POZEMOK POD BYTOM-ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4937; podiel: 0,02%
BYT; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10491; podiel: BSM
PARKOVACIE MIESTO-NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10491; podiel: BSM
PRISLÚCHAJÚCA ČASŤ POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10494; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 07. 09. 2007
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 31. 03. 2011
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV, dátum vzniku: 20. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->