Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202568
ID oznámenia: 
16704
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ALBÍN KOTIAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST, S.R.O.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PO "DATACENTRUM" ELEKTRONIZÁCIE ÚZEM. SAMOSPRÁVY SLOV. - DEUS)
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 2229; podiel: 66/7212
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1883; podiel: 2/6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1883; podiel: 2/6
RODINNÝ DOM; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1210; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1210; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1257; podiel: 8/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1258; podiel: 4/24
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 2056; podiel: 22/2404
ORNÁ PÔDA; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1884; podiel: 2/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->