Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203184
ID oznámenia: 
16343
titul, meno, priezvisko: 
Ing. AGÁTA ZÁHORSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PARCELA C; kat. územie SURANY; číslo LV: 678; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SURANY; číslo LV: 298/1; podiel: 1/1
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 19/48; podiel: 5/441
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 2360; podiel: 1/168
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 2527; podiel: 1/7
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 2530; podiel: 5/441
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 2531; podiel: 1/14
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 2618; podiel: 5/84
PARCELA E; kat. územie SURANY; číslo LV: 4619; podiel: 1/28
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 4620; podiel: 1/28
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 4637; podiel: 1/28
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 4639; podiel: 5/504
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 4640; podiel: 5/504
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 4641; podiel: 5/504
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 5514; podiel: 1/168
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 5515; podiel: 1/168
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 5525; podiel: 5/504
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 6707; podiel: 1/168
PARCELA E; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 6708; podiel: 1/168
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI PODĽA ZÁKONA 181/1995; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 6768; podiel: 1/6048
PARCELA E; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 302; podiel: 1/2
PARCELY E; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 1852; podiel: 108000/92160
PARCELA E; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 3319; podiel: 40/640
PARCELA E; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 3767; podiel: 1/2
PARCELA E; kat. územie NITRIANSKY HRÁDOK; číslo LV: 1554; podiel: 55114638/9999999
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->