Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZE202318
ID oznámenia: 
16201
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ADRIANA ŠKLÍBOVÁ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 9233; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRATISLAVA-TRNÁVKA; číslo LV: 4786; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÁ DOMAŠA; číslo LV: 229; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 540; podiel: 1/2
BYT; kat. územie PRAHA; číslo LV: 2200; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4737; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRATISLAVA-TRNÁVKA; číslo LV: 4542; podiel: 102/812-1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
BANKOVÝ HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 11. 2009
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->