Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202518
ID oznámenia: 
24814
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. TOMÁŠ ABEL, PhD.
oznámenie za rok: 
2021
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2021: 
61242 € (z výkonu verejnej funkcie), 7946 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VEOLIA ENERGIA BREZNO A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA EKOLÓG
(SEKOLÓG S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA ZA MESTO BREZNO
(NÍZKE TATRY JUH OOCR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA ZA MESTO BREZNO
(KLASTER - ZDRUŽENIE CESTOVNÉHO RUCHU N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA ZA MESTO BREZNO
(BREZNO PRE OBČANOV N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(ZDRUŽENIE OBCÍ EKOLÓG)
požitky: ŽIADNE
JEDINÝ SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI ZA MESTO BREZNO
(LESY MESTA BREZNO S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 463; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 463; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 463; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 02. 2018
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 02. 12. 2020
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 14. 04. 2021
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 02. 09. 2011
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 02. 12. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->