Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
R202494
ID oznámenia: 
28279
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. MILAN MAJERSKÝ, PhD.
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda vyššieho územného celku
príjmy za rok 2022: 
67087 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(PREŠOVSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(KRESŤANSKO - DEMOKRATICKÉ HNUTIE)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - BYT; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 6354; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MLYNICA; číslo LV: 1015; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MLYNICA; číslo LV: 1015; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM; kat. územie MLYNICA; číslo LV: 1015; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - ROZOSTAVANÝ ZÁHRADNÝ DOM; kat. územie MLYNICA; číslo LV: 1015; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD V BANKE, podiel: 100%
UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 12. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 17. 06. 2021
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL - LEASING, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->