NRSR: Financovanie súkromných a cirkevných škôl by sa mohlo upraviť Vytlačiť stránku / Print page

21. 10. 2021 11:22

Bratislava 21. októbra (TASR) - Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení by sa mohlo upraviť. Odstrániť by sa malo "nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní". Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa má upraviť aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Poslanci Národnej rady (NR) SR zmeny vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

     Novela nadväzuje na potrebu upraviť financovanie školstva, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Má byť opatrením vo vzťahu k princípu rovného financovania každého žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy.

     Návrh by mal zaviesť dvojaký právny režim financovania škôl v závislosti od zriaďovateľa. Vo vzťahu k financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa navrhuje ponechať doterajšiu úpravu. Ak však ide o školy v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a právnických osôb či štátom uznaných cirkví, navrhujú poslanci nový spôsob financovania, a to na základe zmluvy. Novela upravuje aj jej minimálny obsah. Zmena má reflektovať to, že vzťah samosprávy k súkromným a cirkevným zriaďovateľom nie je založený na nadriadenosti a podriadenosti.

     Okrem toho by sa mal pojem "dotácia" nahradiť slovami "finančné prostriedky". Má ísť o spresnenie, pretože podľa predkladateľov nemajú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl povahu dotácie.

     Vo vzťahu k financovaniu detí, žiakov a poslucháčov niektorých súkromných a cirkevných škôl obcou by sa mal vek 15 rokov zvýšiť na 25. Má ísť o odstránenie nerovného prístupu ich financovania s ohľadom na zriaďovateľa. Súčasný zákon je podľa predkladateľov nastavený rozdielne v porovnaní s príslušnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

     Účinnosť by mala novelizácia v prípade schválenia nadobudnúť od 1. januára 2022.

 

 

     luc tur

Deň v parlamente

<- ->