Predseda parlamentu Boris Kollár vyhlási voľbu nového špeciálneho prokurátora až po zvolení nového generálneho prokurátora Vytlačiť stránku / Print page

13. 11. 2020 13:00

Bratislava 13. novembra (Kancelária NR SR) - Dňa 11. novembra 2020 bolo do podateľne Národnej rady SR doručené písomné oznámenie Dušana Kováčika o vzdaní sa funkcie Špeciálneho prokurátora SR. Podľa §125 zákona o rokovacom poriadku vyhlasuje voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora SR predseda Národnej rady SR. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár v tejto súvislosti deklaroval, že voľbu nového špeciálneho prokurátora vyhlási až vtedy, keď bude zvolený nový generálny prokurátor. Podľa § 24a ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry je práve generálny prokurátor jedným zo subjektov, ktoré môžu Národnej rade SR navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora. Ďalšie návrhy na voľbu jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora môžu Národnej rade SR podať podľa uvedeného zákona aj poslanci NR SR, minister spravodlivosti SR, verejný ochranca práv, rada prokurátorov, profesijná organizácia právnikov a taktiež právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Doručené návrhy na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora následne prerokuje Ústavnoprávny výbor na verejnej schôdzi, na ktorej umožni každému kandidátovi vystúpiť. Zo schôdze ústavnoprávneho výboru, na ktorej prebehne vypočutie navrhnutých kandidátov na špeciálneho prokurátora, sa v zmysle príslušného zákona uskutoční verejne dostupný audiovizuálny prenos.  

V aktuálnom prípade, kedy sa špeciálny prokurátor vzdal svojej funkcie písomným oznámením národnej rade, výkon jeho funkcie zaniká podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry až uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie špeciálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené národnej rade. O inom, skoršom dni zániku funkcie špeciálneho prokurátora by mohla rozhodnúť iba dohoda medzi národnou radou a špeciálnym prokurátorom. Keďže Dušan Kováčik zaslal Národnej rade SR svoje vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora SR v priebehu novembra, výkon funkcie by mu zanikol až uplynutím januára 2021, ak by dohodou s Národnou radou SR nebol stanovený iný dátum zániku jeho funkcie.

Deň v parlamente

<- ->